Kabbalat Shabbat

Bim Bum
Hinay Ma Tov
Oseh Shalom
Yedid Nefesh
Shalom Alehem
L’chu N’nra-N’na
Yismichuh Hashamayim
Zamru L’adonai
Mizmor L’David
L’cha Dodi
Mizmor Shir
Tzadik Katamar
Motzi

Shabbat Service

Barchu
Maariv Aravim
Ahavat Olam
Shema
V’ahavata
Mi-kamocha
Hashkivaynu
Vishamru
Hatzi Kaddish
Avot
Givurot
Vayechulu
Mageyn Avot
Eloheynu Velohay Avotaynu
Kaddish Shalem
Kiddush for Shabbat
Alaynu
Torah Service
Calling people to the Torah
Service to return Torah to the Ark
Torah blessings
Blessing before the Haftarah
Blessing after the Haftarah
Ashre – Shabbat morning
Shabbat Mincah Torah Service
L’David Mizmor
Ashre
Kedusha – Shabbat Afternoon

Shabbat Services – Shacharit

Page 147, Shochen Ad and U’v-makhalot
Page 148, Yishtabach and Hatzi Kaddish
​Page 149-150, Barchu and Yotzer (part 1)
Page 151, Ayl Adon
Page 152-153, Yotzer (part  2)
Page 154, Ahavah Rabba
Pages 155-158, the Shema – Michamocha
​Page 159, Avot (Amidah 1)
Page 160, Givurot (Amidah 2)
Page 161, Kedusha
Page 165, Sim Shalom
​Page 167, Kaddish Shalem
​Page 187, Kedusha for Musaf

Prayer Resources and Haftarot for Families at Home

Shabbat at Home
Brikat Hamazon
Hannukah Blessings
Havdallah – Intro
Havdallah – Blessings
Havdallah – Songs